ลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ขอมอบความสุขด้วยการ
รับประกันโครงสร้างบ้านยาวนานถึ ง 20 ปี พร้อมเพิ่ม
ความมั่นใจกับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน
ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก


<p><span style="font-family:rsuregular"><strong><span style="color:#3399ff"><span style="font-size:18px"><span style="font-size:26px"><em>มั่</em></span>นใจคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:rsuregular"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="color:#3399ff">บริษัท สมอลล์เอ้าส์บิวเดอร์ จำกัด</span></em></strong>&nbsp;ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลายาวนาน และได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้าง&nbsp;และการบริการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด &nbsp;นอกจากนี้ บิวท์ ทู บิวด์ ยังมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของการก่อสร้าง และการบริการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จากสถาบันชั้นนำ TUV&nbsp;NORD (THHAILAND) LTD.&nbsp;ตลอดจนในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วน &ldquo;ระบบโครงสร้างของบิวท์ ทู บิวด์&rdquo; ยังเคยได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน URS (United Registrar of Systems) ที่รับรองการดำเนินการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 อีกด้วย</span></span><br /> <br /> <span style="font-family:rsuregular"><span style="font-size:16px"><em><strong><span style="color:#3399ff">ระบบควบคุณคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008</span></strong></em> ที่บิวท์ ทู บิวด์ เคยได้นั้น เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และให้การยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากลที่จะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและมีประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:wdb_bangnaregular"><img alt="" src="/upload/1445399503.jpg" style="height:116px; width:750px" /></span></span></p>
©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด